Hodnota právních služeb a způsob jejího určení vychází z vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., v platném znění, o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Při stanovení výše odměny vycházíme zejména z § 3 advokátního tarifu, kde je upravena tzv. smluvní odměna. V některých případech lze s ohledem na povahu požadované pomoci sjednat i tzv. mimosmluvní odměnu, která je specifikována v § 6 a násl. advokátního tarifu a odvíjí se od hodnoty věci nebo práva, kterých se právní služba týká.

Konkrétní výše smluvní odměny a způsob jejího určení je vždy sjednávána individuálně v závislosti na míře a složitosti kauzy a vždy je přiměřená nárokům klienta.

V případě jednorázové pomoci a prvních konzultací ve věci preferujeme hodinovou odměnu, která je účtována za každou započatou hodinu poskytování právních služeb. Hodinová odměna se pohybuje dle povahy projednávané věci v rozmezí 1.500,– Kč až 2.500,– Kč vč. DPH.

V případě prvních konzultací ve věci se advokát s klientem dohodne na dalším způsobu určení odměny advokáta a na výši zálohy na právní služby. Přesná specifikace této odměny bude dále upravena v příkazní smlouvě o poskytování právní pomoci následně uzavřené mezi klientem a advokátem.

S ohledem na množství a rozsah pravidelně poskytovaných služeb je možno sjednat i měsíční paušální odměnu. Klientům s uzavřenou paušální smlouvou poskytujeme konzultace i po telefonu.

Advokát je dále oprávněn klientovi vyúčtovat zejména náhradu cestovních výdajů, náhradu výdajů spojených s právní pomocí, zejména úhradu kolků, správních poplatků, náklady na vyhotovení znaleckých posudků, náklady na vyhotovení překladů aj.

Naše kancelář je plátcem daně z přidané hodnoty.